top of page

Yahshua Tug is a group of religions that worship (יחוח)Yahweh and (יהושע)Yahshua.

 We worship on the Sabbath day (Saturday) not Sunday.

 

Yahshua Tug yog cov pab pawg uas ntseeg lub npe (יחוח)Yahweh thiab (יהושע)Yahshua uas yog Tus Tswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam huvsi,  lub npe TSEEB uas yeej ib txwm muaj nyob los lawm.

 

Tus Ntoo Khaublig/The Cross

Feem coob ntawm cov uas ntseeg, siv tus khaublig qhia tias lawv yog cov ntseeg.

Tiamsis peb cov uas ntseeg Yahweh thiab Yahshua, peb tsis ntseeg tus khaulig. Vim nyob rau hauv phau ntawv, tsis tau qhia hais tias, thaum peb tus Cawmseej Yahshua los tuag theej tibneeg ntiajteb lub txhoj, nws yog raug dai rau saum tus ntoo khaublig. Tiamsis nyob rau hauv phau ntawv, tsuas qhia hais tias, Yahshua raug dai rau saum ib tug ntoo lossis ib tug ncej/pas ntoo no xwb. Mus saib “(Tubtxib 5:30, 10:39), (Galatia 3:13), (Kevcai 21:22-23)

Yahshua tug website created by
niam xeevntxawg vaj
niam xeevntxawg thiab xeevntxawg vaj
bottom of page