Yahshua Tug is a group of religions that worship (יחוח)Yahweh and (יהושע)Yahshua.

 We worship on the Sabbath day (Saturday) not Sunday.

 

Yahshua Tug yog cov pab pawg uas ntseeg lub npe (יחוח)Yahweh thiab (יהושע)Yahshua uas yog Tus Tswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam huvsi,  lub npe TSEEB uas yeej ib txwm muaj nyob los lawm.
 

Yav tag los, cov tibneeg uas tau phau ntawv uas yog Txojlus Muajsia los saib thiab nyeem mas muaj tsawg tus xwb. Tiamsis nimno tsis zoo li ntawd lawm. Feem coob ntawm cov uas ntseeg yeej muaj phau ntawv uas yog Txojlus Muajsia lawm. Tiamsis yog yuav siv phau ntawv los mus tshaj txoj hmoo zoo xwb, ces peb tsuas tshaj tau rau ntawm thaj chaw uas peb nyob thiab ib cheeb tsam ze ntawd xwb, peb tshaj tsis tau mus thoob plaws lub ntiajteb.

 

Yahshua tug thiab li tsim qhov website no thiab muab Txojlus tso rau hauv no kom thiaj li pab tshaj tau txoj hmoo zoo mus thoob plaws hauv lub ntiajteb, xwv txhua tus tibneeg nyob hauv lub qab ntuj thiaj li yuav pom thiab paub.  Vim nimno thoob plaws hauv lub qab ntuj no, yeej yuav luag yog txhua tus tibneeg paub thiab nyiam siv internet lawm. Lawv thiaj li yuav los pom Yahshua txoj hmoo zoo thiab cov uas tsis muaj phau ntawv los thiaj li tau nyeem txojlus nyob rau hauv internet no.

 

Tus Ntoo Khaublig/The Cross

Feem coob ntawm cov uas ntseeg, siv tus khaublig qhia tias lawv yog cov ntseeg.

Tiamsis peb cov uas ntseeg Yahweh thiab Yahshua, peb tsis ntseeg tus khaulig. Vim nyob rau hauv phau ntawv, tsis tau qhia hais tias, thaum peb tus Cawmseej Yahshua los tuag theej tibneeg ntiajteb lub txhoj, nws yog raug dai rau saum tus ntoo khaublig. Tiamsis nyob rau hauv phau ntawv, tsuas qhia hais tias, Yahshua raug dai rau saum ib tug ntoo lossis ib tug ncej/pas ntoo no xwb. Mus saib “(Tubtxib 5:30, 10:39), (Galatia 3:13), (Kevcai 21:22-23)

Yahshua tug website created by
niam xeevntxawg vaj
niam xeevntxawg thiab xeevntxawg vaj

Yahshua Tug

Follow

  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now